Privacyverklaring

Versie april 2019

Straver Uitvaartvervoer BV
Marconistraat 80
2809 PE Gouda

0182 – 516 215
info@stravermobility.nl
KVK 24448991

Straver Uitvaartvervoer B.V. (hierna “Straver Mobility”) vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website, van onze opdrachtgevers en leveranciers, en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (TW) stellen.

1. Wie is verantwoordelijk?

Straver Mobility is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers en leveranciers van Straver Mobility die telefonisch en/of per e-mail persoonsgegevens verstrekken aan Straver Mobility;
 • De verwerking van persoonsgegevens van potentiële opdrachtgevers en leveranciers met wie Straver Mobility contact heeft gelegd of contact wenst te leggen;
 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een opdracht;
 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van Straver Mobility;
 • De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en commerciële e-mails van Straver Mobility;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Straver Mobility of van wie Straver Mobility persoonsgegevens verwerkt.

2. Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Straver Mobility

Een persoonsgegeven is alle informatie met betrekking tot ene ‘geïdentificeerde’ of ‘identificeerde’ natuurlijke persoon, als bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of herleidbaar is naar een (natuurlijk) persoon. De AVG is niet van toepassing op overleden personen, omdat dit volgens de wet geen natuurlijke personen meer zijn. Wanneer de gegevens van een overledene iets zeggen over c.q. herleidbaar zijn naar een andere (natuurlijk) persoon (meer specifiek de nabestaande(n)) dan zijn dit persoonsgegevens.
Onze opdrachtgevers zijn zakelijke klanten. Straver Mobility verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Straver Mobility heeft verstrekt of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden zoals opdrachtgevers heeft ontvangen.
Het gaat om gewone persoonsgegevens waaronder NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, handtekening, herkomst- en bestemmingsadressen, dossiernummer en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening of één van de andere hierna genoemde verwerkingsdoelen.
In enkele gevallen verwerken wij ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening bijzondere categorieën persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie van diverse betrokkenen omtrent afkomst en etniciteit, godsdienst of levensovertuiging en/of gezondheid. Dit is informatie welke voortvloeit uit de persoonlijke wensen voor onze dienstverlening en wordt als extra gevoelig beschouwd. Dit verwerken we dan ook alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

3. Doeleinden

Straver Mobility gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Straver Mobility een opdracht hebt verstrekt tot het leveren van onze diensten;
 • Het onderhouden van contact met opdrachtgevers en leveranciers;
 • De contactgegevens van opdrachtgevers/ leveranciers worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven, uitnodigingen voor events en het toezenden van informatie die opdrachtgevers aan ons hebben gevraagd;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en product- en dienstinformatie;
 • Het uitvoeren van gerichte marketingacties;
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Bedrijfsbeveiliging bij bezoek aan onze locaties door het maken van camerabeelden bij de entree van onze gebouwen. Camerabeelden worden in beginsel na 4 weken automatisch verwijderd.

4. Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

Straver Mobility verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
  Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
  Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
  Straver Mobility gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, informatieve e-mails en/of uitnodigingen voor seminars en events.

5. Verwerkers

Soms is het nodig dat wij voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘Verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelen die in opdracht van Straver Mobility de persoonsgegevens verwerken. Straver Mobility sluit met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Straver Mobility werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

7. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van uw overeenkomst, bijvoorbeeld in het kader van repatriëring buiten de Europese Unie.

8. Bewaartermijn

Straver Mobility bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het
doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

9. Beveiliging

Straver Mobility zorgt voor passende technische en organisatorische (beveiligings) maatregelen van de
persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

10. Gebruik van cookies

Straver Mobility gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

De website van Straver Mobility bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en Social Media buttons. Straver Mobility is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de diensten van betreffende Social Media platforms. Evenmin is Straver Mobility verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en Social Media platforms.

11. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Straver Mobility behoudt zich het recht voor om deze ‘privacyverklaring’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

12. Contact

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via telefoonnummer  0182 – 516 215 of per e-mail via info@stravermobility.nl.

Straver Uitvaartvervoer BV
Gouda, april 2019