Algemene voorwaarden voor levering en dienstverlening

Versie april 2019

Straver Uitvaartvervoer BV
Marconistraat 80
2809 PE Gouda

0182 – 516 215
info@stravermobility.nl
KVK 24448991

Artikel 1. DEFINITIE

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt onder “Opdrachtgever (of koper danwel huurder)” verstaan de persoon, aan wie een aanbieding met verwijzing naar deze voorwaarden blijkens de adressering is gericht en/of met wie met verwijzing naar deze voorwaarden, een overeenkomst is aangegaan, en onder “Opdrachtnemer (of verkoper danwel verhuurder)”, Straver Uitvaartvervoer BV dan wel handelend onder de handelsnamen: Straver Mobility Uitvaartvervoer; Uitvaartvervoer Zuid-Holland, gevestigd te Gouda, hierna te noemen: Opdrachtnemer.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van Opdrachtnemer en daaruit voortvloeiende overeenkomsten voorzover deze niet het (doen) vervoeren betreffen. Acceptatie van de offerte van Opdrachtnemer kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Op het te verrichten vervoer zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer, door Koninklijk Nederlands Vervoer gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage.

Artikel 3. OFFERTES EN OPDRACHTBEVESTIGINGEN

1. De overeenkomst komt tot stand c.q. een opdracht wordt aanvaard wanneer Opdrachtnemer deze al dan niet schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt, danwel met de uitvoering van de opdracht begint.

2. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling en/of niet tijdig opgegeven, dan is het risico voor rekening van Opdrachtgever, de eventuele extra kosten als gevolg van de wijzigingen daaronder begrepen.

Artikel 4. VERTEGENWOORDIGING VAN DERDEN

Indien opdrachtgever uit naam van een derde handelt, gaat Opdrachtnemer ervan uit dat Opdrachtgever volledig bevoegd is, danwel een volmacht heeft verkregen om namens die derde alle rechtshandelingen te verrichten waartoe Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verplicht is.

Artikel 5. PRIJS

Indien na sluiting van de overeenkomst door oorzaken buiten de macht van Opdrachtnemer een prijsstijging van zaken of diensten mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is Opdrachtnemer bevoegd deze door te berekenen voor zover de prijsverhoging niet meer dan 5% (vijf procent) bedraagt en behoudens gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.

Artikel 6. (AF)LEVERING

1.Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij eventuele niet-tijdige (af)levering dient Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Indien de Opdrachtgever verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, bij voorbeeld per bijzonder transport of indien gezien de situatie extra middelen en/of diensten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om aan arbotechnische of veiligheids-voorwaarden te voldoen, worden de hieraan verbonden kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. AFNAMEVERPLICHTING

De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen diensten af te nemen op het moment waarop deze hem verleend dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor het verlenen van de diensten, is Opdrachtgever de daaraan verboden kosten volledig te vergoeden. De aan de overeengekomen diensten gerelateerde middelen dient Opdrachtgever alsdan eveneens aan Opdrachtnemer te vergoeden, tenzij deze middelen behoren tot de artikelen die standaard door opdrachtnemer in voorraad worden gehouden.

Artikel 8. RECLAMES

1. Opdrachtgever dient ten aanzien gekochte en gehuurde zaken en geleverde diensten bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken en/of diensten zijn geleverd in de juiste aantallen;
  • of de juiste zaken en/of diensten zijn geleverd gelet op de eisen die daaraan gesteld mogen worden, mede gelet op de gebruikelijke en in de branche gangbare kwaliteitseisen.

2. Worden na (af)levering zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden binnen een termijn die voor Opdrachtnemer redelijkerwijs nog de mogelijkheid biedt de gebreken of tekorten te herstellen, doch uiterlijk binnen 48 uur na (af)levering.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na (af)levering schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer

Artikel 9. BETALING

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden.

2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Opdrachtnemer is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever Opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1% (één procent) per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien Opdrachtnemer kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.

3. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan
Opdrachtnemer te betalen bedragen.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen:

  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Opdrachtnemer verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).

2. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever of derden, die die zaken voor Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van boete van 10% (tien procent) van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde per dag.

3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. De beperking omvat zowel de gebreken van de geleverde producten en diensten zelf, als gevolgschade, bedrijfsschade en alle overige vormen van schade. Opdrachtnemer is echter ten volle aansprakelijk voor de schade indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Opdrachtnemer of van haar (leidinggevende) ondergeschikten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van wie ook die jegens de Opdrachtnemer te gelde worden gemaakt en waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk zou zijn geweest indien hij of zij de werkgever van de betreffende medewerker van Opdrachtnemer zou zijn geweest. Voorts doet de Opdrachtgever afstand van de aanspraken ter zake van schade die hij of zij, als hij of zij werkgever van de betreffende medewerker van Opdrachtnemer was geweest, niet had kunnen verhalen op de betreffende medewerker.

Artikel 12. INSOLVENTIE

Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd, een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, indien de Ontvanger der Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfbeëindiging, indien Opdrachtgever zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien Opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met Opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Indien partijen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens, zoals bedoeld in art. 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken, zullen partijen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving.

2. Partijen nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s en de aard van de persoonsgegevens die de opdrachtnemer verwerkt.

3. Partijen zullen de persoonsgegevens niet verwerken anders dan voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14. MEDEWERKERS

Partijen verplichten zich over en weer gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot zes maanden na afloop daarvan direct of indirect geen medewerkers van elkaar in dienst te nemen, zulks met uitzondering van het geval waarin één der partijen een advertentie tot werving van personeel heeft geplaatst waarop een medewerker van de andere partij uit eigener beweging reageert.

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT

Alle met Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

Artikel 16. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijziging jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Gouda, 8 april 2019.

Straver Uitvaartvervoer B.V.
Marconistraat 80
2809 PE Gouda